SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

ZA WOLONTARIAT DLA UCZNIÓW

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

 Z NAZARETU W KRAKOWIE OD ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 (aktualne)

PODSTAWA PRAWNA

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, szkół i placówek

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 2. Uczeń naszej szkoły podstawowej, który chce uzyskać ­­­­­­­­­trzy punkty, musi przez cały okres nauki w klasach VI – VIII zrealizować co najmniej TRZYDZIEŚCI godzin wolontariatu (dostępne w szkole formy: lider wolontariatu lub wolontariat w świetlicy szkolnej).
 3. Wolontariat naszej szkoły podstawowej opiera się na Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu Caritas dostępnego na stronie szkoły.
 4. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia końcowej rady klasyfikacyjnej w czerwcu w klasie trzeciej. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc lub ilość zrealizowanych przez niego godzin.
 5. Wolontariatem w naszej szkole opiekuje się pedagog szkolny.

Aneks do regulaminu (29/04/2020).

 • Zawiesza się do odwołania możliwość zapisu na wolontariat szkolny.
 • Uczniowie, którzy systematycznie realizowali w okresie od września do marca wolontariat godziny wolontariatu mają – w związku z nauczaniem na odległość
 • zmniejszoną liczbę godzin, dającą możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestniczeniu w wolontariacie, z 30 do 20.
 • w przypadku braku 20 wypracowanych godzin mogą, we współpracy z nauczycielami, podjąć wskazane przez nich aktywności - pomoc nauczycielom, pomoc rówieśnikom.
 • Nauczyciel/uczeń informuje opiekuna koła wolontariatu o podjętych aktywnościach i ilości wypracowanych godzin.