ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN

REGULAMIN

I. Organizator Konkursu

Konkurs organizuje Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie; ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków, tel. 12 634 50 50 www.kcecak.krakow.pl

O Honorowy Patronat nad Konkursem zwróciliśmy się do:

- Caritas Archidiecezji Krakowskiej

II. Adresaci Konkursu

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych z całego kraju.

III. Nagrody

- Nagrody rzeczowe za zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia
 w każdej z kategorii.

- Finaliści konkursu oraz opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo.

IV. Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa do 22 stycznia 2023.

V. Zasady Konkursu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch kategorii:

  1. Opowiadanie, którego tematem przewodnim jest myśl poetki:

                       O! śpiesz się, słońce! Niech dzień nowy wstanie!...
                                    Wszak tylko światło zwycięża otchłanie.

  1. Wiersz zainspirowany biografią lub twórczością poetki.

 

VI. Warunki techniczne

I kategoria: opowiadanie zainspirowane myślą poetki.

1. Tekst ma mieć objętość do 3 stron formatu A4.

2. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym - Times New Roman (wielkość czcionki 12). Dłuższe prace nie będą uwzględniane w konkursie.

II kategoria: wiersz zainspirowany biografią lub twórczością poetki.

1. Wiersz powinien być zainspirowany biografią lub twórczością poetki. Muszą znaleźć się w nim elementy świadczące o znajomości przez autora wiersza biografii (twórczości) poetki.

2. Wiersz ma mieć objętość do 2 stron formatu A4. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym - Times New Roman (wielkość czcionki 12).

Wszystkie prace mają być przesłane TYLKO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły z kodem pocztowym, telefon lub e-mail autora, dokładny adres autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii.

Prace niespełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane
 w Konkursie.

VII. Pozostałe informacje:

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.

3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie niepublikowane drukiem i niebędące zwycięzcami innych konkursów.

4. W Konkursie mogą wziąć udział Laureaci z poprzednich edycji.

5. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych
i innych zgodnych z działalnością Organizatora.

6. Prace przysłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.

8. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w lutym i dokona tego Kapituła Konkursu w składzie:

Przewodniczący Jury – ks. mgr Stanisław Czernik – dyrektor Katolickiego Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Krakowskiej

Członkowie:

- mgr Mira Paleczny – Mirek - nauczycielka języka polskiego w Katolickim Liceum im. Świętej Rodziny z Nazaretu.

- mgr Ewelina Porębska - nauczycielka języka polskiego w Katolickim Liceum im. Świętej Rodziny z Nazaretu, inicjatorka Konkursu.

9. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej: www.kcecak.krakow.pl

10. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.

11. Nagrody wraz z dyplomami zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Katolickim Liceum im. św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie w lutym. Nieobecnym zwycięzcom nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.

12. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu wyników i uroczystej gali. O wszelkich zmianach Laureaci zostaną powiadomienie drogą mailową.

13. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

Wszystkie prace (we wszystkich kategoriach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) należy przesłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia: 22 stycznia 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy z organizatorami:

Ewelina Porębska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.