Obóz integracyjny - oświadczenie

 Obóz integracyjny - karta kwalifikacyjna

 Obóz integracyjny - folder

 Folder dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum

 Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych Gimnazjum

Szczegółowe kryteria przyjęcia do Gimnazjum

Kryteria przyjęcia

 W roku szkolnym 2016/2017 planuje się utworzenie trzech klas pierwszych, do których zostanie przyjętych 90 uczniów (po 30 w każdej klasie).

 Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:

 a) Etap I - składanie dokumentów od 1 marca do 16 maja 2016 r. i rozmowa rekrutacyjna

 b) Etap II - uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej.

 Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od ilości uzyskanych punktów.
Do postępowania rekrutacyjnego mogą zostać zakwalifikowani uczniowie, którzy otrzymali na koniec klasy V tej i koniec I półrocza klasy szóstej ocenę zachowania nie niższą niż dobra.

 Dokumenty można składać w sekretariacie Katolickich Szkół im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, ul. Pędzichów 13, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30

 

Kalendarium rekrutacji do Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu na rok 2016/2017

Pierwszy etap rekrutacji

 - 1 marca do 16 maja 2016 r. składanie dokumentów (po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą dyrektora szkoły)

 - 16 maja 2016 r. – zakończenie pierwszego etapu rekrutacji - sporządzenie listy osób dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych. Pierwszy etap rekrutacji kończy się 16 maja 2016 r.

 - 16 – 18 maja 2016 r. - wysłanie imiennych zaproszeń na rozmowę kwalifikacyjną (drogą mailową, lub telefoniczną).

 - 19 maja – 15 czerwca 2016 r.  - rozmowy kwalifikacyjne wg ustalonego harmonogramu.

  Drugi etap rekrutacji

 - 24 czerwca - 27 czerwca 2016 r.  do godz. 12.00 - przyjmowanie oryginałów pozostałych dokumentów

 - 27 czerwca 2016 r. po godz. 15.00 – ogłoszenie listy przyjętych! (informacja o przyjęciu - telefonicznie, lub osobiście w sekretariacie szkoły)

 - 28 czerwca 2016 r. godz. 17.00 – uroczystość przyjęcia uczniów do klasy pierwszej (kaplica szkolna). Spotkanie uczniów i rodziców z wychowawcami klas (podział klas, wykaz podręczników i lektur, wyjazd integracyjny). Drugi  etap rekrutacji kończy się 28 czerwca 2016 r.

 

Wymagane dokumenty do pierwszej klasy Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

 Podanie o przyjęcie do Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu (wg własnego pomysłu, może być odręczne).

 Świadectwo ukończenia klasy V szkoły podstawowej.

 Wykaz ocen z klasyfikacji śródrocznej w klasie VI.

 Opinię wychowawcy klasy (zwolnieni uczniowie KCECAK).

 Opinię katechety (zwolnieni uczniowie KCECAK).

Wypełnioną ankietę kandydata do Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu.

Bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego należy niezwłocznie dostarczyć:

 Wyniki sprawdzianu kończącego szkołę podstawową (oryginał!).

 Świadectwo ukończenia klasy VI szkoły podstawowej (oryginał!).

 Dwa zdjęcia.

 Kartę zdrowia.

 Udokumentowane szczególne osiągnięcia (kserokopie dyplomów, zaświadczeń – oryginały do wglądu).