logotyp marr

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

 

W ramach programu nasze szkoły biorą udział w projekcie:

Nasza szkoła start up w przyszłość!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nasza szkoła start up w przyszłość!

Typ projektu

A. Rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

B. Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli.

D. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

 

Opis projektu

 • Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2020-06-01
 • Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2021-12-31
 • Projekt skierowany jest do publicznych i niepublicznych. szkół podstawowych i ponadpodstawowych - uczniów, uczniów ze specjalnymi potrzebami, oraz do nauczycieli tych szkół.
 • Działania w projekcie będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Wyposażenie szkolnych pracowni będzie dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności.

Forma finansowania

Dotacja bezzwrotna przeznaczona na realizację zadań i zakup wyposażenia pracowni szkolnych potrzebnego do realizacji, wynikających z projektu zajęć z uczniami i nauczycielami.

Główne tematy realizowanych zadań:

 • Świadomy obywatel
 • Bitowa matematyka i nie tylko
 • Każdy jest Einsteinem
 • Wspieranie, stymulacja, rozwój.
 • Podnosimy kompetencje.
 • Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość mamy w genach.

Projekt zakłada również:

 • doskonalenie kompetencji nauczycieli służące poprawieniu kompetencji wychowawczych (coaching, warsztaty)

2. wyposażenie nauczycieli w wiedzę potrzebną do właściwej diagnozy potrzeb uczniów i właściwego dopasowania zakresu wsparcia uczniów w ramach rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, a także wsparcia uczniów ze specjalnymi zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także w wiedzę ukierunkowaną na rozwój wybranej kompetencji, który przełoży się na zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Proponowane dla uczniów szkoły podstawowej
I. zajęcia - koła zainteresowań
1. Bitowa matematyka
- Kot w Bitach
- Kumple Pitagorasa
2. Każdy jest Einsteinem
- Koło przyrodnicze z mikrofotografią przyrodniczą
- Eksperymentujemy!
- Aktywne rozwijanie kompetencji poprzez wyjazdy do: CN Kopernik, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Ogrodu Doświadczeń S. Lema, Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach
3. Wspieramy, stymulujemy, rozwijamy!
- ZDW i rewalidacja
- Indywidualne konsultacje z psychologiem

II. Warsztaty
1. Świadomy obywatel
- Warsztaty z ordynacji wyborczej
- Smogowi mówimy NIE!
- Budżet obywatelski
- Zrównoważony rozwój i ja
- Smogowi na pożarcie
2. Wspieramy, stymulujemy, rozwijamy!
- Warsztaty z rozwoju umiejętności uczenia się
- Radzenie sobie z emocjami
3. Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość mamy w genach
- Indywidualne konsultacje z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- Spotkania z ludźmi sukcesu
- Interaktywna gra poprzez wirtualną platformę e-lerningową
- Wykorzystanie platformy e-lerningowej do komunikacji indywidualnej i grupowej oraz wykonywania zadań

Proponowane dla uczniów liceum ogólnokształcącego zajęcia
I. zajęcia - koła zainteresowań
1. Bitowa matematyka
- Kot w Bitach
- Kumple Pitagorasa i trochę Arystotelesa
2. Każdy jest Einsteinem
- Aktywne rozwijanie kompetencji poprzez wyjazdy do: CN Kopernik, Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach
3. Wspieramy, stymulujemy, rozwijamy!
- ZDW i rewalidacja
- Indywidualne konsultacje z psychologiem
II. Warsztaty
1. Świadomy obywatel
- Warsztaty z ordynacji wyborczej
- Smogowi mówimy NIE!
- Budżet obywatelski
- Zrównoważony rozwój i ja
- Smogowi na pożarcie
2. Wspieramy, stymulujemy, rozwijamy!
- Warsztaty z rozwoju umiejętności uczenia się
- Radzenie sobie z emocjami
3. Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość mamy w genach
- Indywidualne konsultacje z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego
- Spotkania z ludźmi sukcesu
- Interaktywna gra poprzez wirtualną platformę e-lerningową
- Wykorzystanie platformy e-lerningowej do komunikacji indywidualnej i grupowej oraz wykonywania zadań

Informacje dodatkowe
4. Na każde zajęcia i warsztaty jest ściśle określony limit uczniów
5. Na każde zajęcia i warsztaty jest wyznaczona, ograniczona liczba miejsc. Rodzice lub pełnoletni uczniowie składają odpowiedni wniosek (druki u nauczycieli prowadzących zajęcia lub u wychowawców). Powołana przez dyrektora komisja kwalifikacyjna ustala listę uczestników.
6. Uczeń zakwalifikowany ma obowiązek brać udział w zajęciach.


Więcej informacji o poszczególnych zajęciach będzie rodzicom i uczniom przekazywane przez e-dziennik.