Informacje dla kandydatów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2018/2019

Informacje ogólne
1.    W danym roku szkolnym planuje się utworzenie dwóch klas pierwszych, w których liczba uczniów nie przekroczy 28 w każdej z nich.
2.    W klasach pierwszych realizowana jest podstawa programowa z wszystkich przedmiotów. Od drugiej klasy proponowane są rozszerzenia zgodne z wyborem uczniów. W ofercie znajdują się następujące przedmioty z rozszerzonym programem: matematyka, język polski, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język angielski (uczeń wybiera 2 do maksymalnie 3 spośród podanych, przy czym, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, jednym z przedmiotów musi być: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka).
3.    Realizacja wszystkich rozszerzeń zaczyna się w klasie 2, dzięki czemu uczniowie mają przedłużony czas na sprecyzowanie własnych zainteresowań.
4.    Języki obce: angielski, francuski i niemiecki nauczane na poziomie rozszerzonym lub podstawowym w małych grupach.
5.    Lekcje języka angielskiego prowadzone są przez dwóch nauczycieli (anglistę i native speakera).
6.    Prowadzone są zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne: język łaciński, koło teatralne, schola, zajęcia sportowe, koła olimpijskie oraz przedmiotowe, konsultacje przedmiotowe.
7.    Na mocy umów zawartych z Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach z matematyki, fizyki i chemii, prowadzonych przez pracowników uczelni.
8.    Uczniowie spoza Krakowa mogą zamieszkać w nowo wyremontowanym internacie (pokoje z łazienką), wszyscy uczniowie mogą  korzystać ze stołówki.
9.    Szkoła organizuje na początku września obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych.
10.    Co roku chętni uczniowie mogą uczestniczyć w pielgrzymkach do miejsc świętych.
11.    Rekrutacja przebiegać będzie w formie elektronicznej.
12.    Na punkty przeliczane są następujące przedmioty: język polski, oraz trzy najwyżej oceniane przedmioty spośród: język angielski, drugi język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka.

 1. Kandydaci z gimnazjów będących w systemie rekrutacji elektronicznej (prowadzonych przez Gminę Miasta Krakowa) składają w szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej podanie do szkoły pierwszego wyboru oraz dokumenty wg wykazu poniżej.
  14.    Kandydaci nieobjęci elektronicznym systemem rekrutacji, oprócz podania, osobiście składają dokumenty w Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. Wszystkie dane tych kandydatów do systemu rekrutacji prowadzone są przez KLO im. Świętej Rodziny z Nazaretu.
  15.    Do Liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów. Minimalna ilość punktów: 130.
  16.    Między 23 kwietnia a 11 czerwca kandydat loguje się do rekrutacji elektronicznej oraz składa do szkoły następujące dokumenty:
  -   podanie do szkoły pierwszego wyboru;
  -   wypełnioną ankietę kandydata do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu;
  -   podanie o przyjęcie do internatu (dotyczy uczniów zamiejscowych);
  -   opinię wychowawcy klasy (nie dotyczy absolwentów Katolickiego Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie);
  -   opinię katechety (nie dotyczy absolwentów Katolickiego Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie).
  17. Kandydaci wybierający szkołę na pierwszym priorytecie w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, powinni, od 22 do 26 czerwca, dostarczyć kopie lub oryginały:
  -    zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
  -    świadectwo ukończenia gimnazjum;
  -    świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum;
  -    dwa zdjęcia;
  -    kartę zdrowia.
  18. 29 czerwca o godzinie 12.00 potwierdzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych
  19. Spotkanie wychowawców i dyrekcji z uczniami zakwalifikowanymi, którzy dostarczyli oryginały dokumentów 29 czerwca 2018 r., g. 17.00
  20. Do 9 lipca do godz. 15.00 ostateczne potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej)
  21. 10 lipca do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły  

Kryteria przyjęć:
•    Za oceny na świadectwie i wynik egzaminu gimnazjalnego uczniowie mogą zdobyć maksymalnie 200 punktów (w tym do 100 punktów za egzamin gimnazjalny- zgodnie z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty).
•    Minimalna ilość punktów wymagana do przyjęcia do naszego Liceum to 130.
•    Punkty za oceny z podanych przedmiotów przeliczane są w następujący sposób:
-    celujący 18
-    bardzo dobry 17
-    dobry 14
-    dostateczny 8
-    dopuszczający 2
•    Kandydat do Liceum może uzyskać dodatkowe punkty, za następujące osiągnięcia:
-    ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.;

 -  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

 - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

 - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 4.  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

 - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 - uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.   

Podania o przyjęcie do Liceum i internatu można składać w sekretariacie Szkół im Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, przy ul. Pędzichów 13. Zamiejscowi mogą przesyłać dokumenty również pocztą.

 

Dzień otwarty Liceum: piątek, 16 marca 2018 w godz. 12.00-15.30

 ZAPRASZAMY!