Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020  dla absolwentów gimnazjów

Informacje dla kandydatów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020

Informacje ogólne
1.    W danym roku szkolnym planuje się utworzenie trzech klas pierwszych, w których liczba uczniów nie przekroczy 26 w każdej z nich.
2.    W klasach pierwszych realizowana jest podstawa programowa z wszystkich przedmiotów. Od drugiej klasy proponowane są rozszerzenia zgodne z wyborem uczniów. W ofercie znajdują się następujące przedmioty z rozszerzonym programem: matematyka, język polski, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język angielski (uczeń wybiera 2 do maksymalnie 3 spośród podanych, przy czym, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, jednym z przedmiotów musi być: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka).
3.    Realizacja wszystkich rozszerzeń zaczyna się w klasie 2, dzięki czemu uczniowie mają przedłużony czas na sprecyzowanie własnych zainteresowań.
4.    Języki obce: angielski, francuski i niemiecki nauczane na poziomie rozszerzonym lub podstawowym w małych grupach.
5.    Raz w tygodniu lekcje języka angielskiego prowadzone są przez  native speakera.
6.    Prowadzone są zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne: język łaciński, koło teatralne, schola, zajęcia sportowe, koła olimpijskie oraz przedmiotowe, konsultacje przedmiotowe.
7.    Na mocy umów zawartych z Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach z matematyki, fizyki i chemii, prowadzonych przez pracowników uczelni.
8.    Uczniowie spoza Krakowa mogą zamieszkać w nowo wyremontowanym internacie znajdującym się na terenie szkoły (pokoje z łazienką), wszyscy uczniowie mogą  korzystać ze stołówki.
9.    Szkoła organizuje na początku września obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych.
10.    Co roku chętni uczniowie mogą uczestniczyć w pielgrzymkach do miejsc świętych.
11.    Rekrutacja przebiegać będzie w formie elektronicznej.
12.    Na punkty przeliczane są następujące przedmioty: język polski, matematyka oraz dwa najwyżej oceniane przedmioty spośród: język angielski, drugi język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

 1. Kandydaci z gimnazjów będących w systemie rekrutacji elektronicznej (prowadzonych przez Gminę Miasta Krakowa) składają w szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej podanie do szkoły pierwszego wyboru oraz dokumenty wg wykazu poniżej.
 2. Kandydaci nieobjęci elektronicznym systemem rekrutacji, oprócz podania, osobiście składają dokumenty w Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. Wszystkie dane tych kandydatów do systemu rekrutacji prowadzone są przez KLO im. Świętej Rodziny z Nazaretu.
 3. Do Liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.

 4. Harmonogram rekrutacji
  1. Między 25 kwietnia a 10 czerwca kandydat loguje się do rekrutacji elektronicznej oraz składa do szkoły następujące dokumenty:
  -   podanie do szkoły pierwszego wyboru;
  -   wypełnioną ankietę kandydata do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu;
  -   podanie o przyjęcie do internatu (dotyczy uczniów zamiejscowych);
  -   opinię wychowawcy klasy (nie dotyczy absolwentów Katolickiego Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie);
  -   opinię katechety (nie dotyczy absolwentów Katolickiego Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie).
  2 . Kandydaci wybierający szkołę na pierwszym priorytecie w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, powinni, od 21 do 25 czerwca, dostarczyć kopie lub oryginały:
  -    zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
  -    świadectwo ukończenia gimnazjum;
  -    dwa zdjęcia;
  -    kartę zdrowia.
  3 . 28 czerwca o godzinie 12.00 potwierdzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych
  4 . Spotkanie wychowawców i dyrekcji z uczniami zakwalifikowanymi, którzy dostarczyli oryginały dokumentów 28 czerwca 2019 r., g. 17.00
  5 . Do 9 lipca do godz. 15.00 ostateczne potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej).
  6. 10 lipca do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

17. Kryteria przyjęć są zgodne i wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Dzień otwarty Liceum: piątek, 15 marca 2019 w godz. 11.00-15.30

 ZAPRASZAMY!