Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021  dla absolwentów szkół podstawowych

Informacje dla kandydatów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

 Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021

Informacje ogólne
1. W danym roku szkolnym planuje się utworzenie dwóch klas pierwszych, w których liczba uczniów nie przekroczy 26 w każdej z nich.
2. Wszystkie oddziały będą realizować podstawę programową, przedmioty rozszerzone będą realizowane w niewielkich grupach międzyoddziałowych.
3. Liceum pracuje w systemie jednozmianowym (7.30-16.45)
4. Uczniowie wybierają dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.
5. Dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat).
6. W obrębie klas proponujemy oddziały:

 • biologia i chemia
 • biologia i język polski
 • biologia i matematyka
 • biologia i język angielski
 • biologia i geografia
 • chemia i matematyka
 • chemia i język angielski

 

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

- program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: medycyna, biologia, chemia, analityka medyczna, biotechnologia, farmacja, weterynaria, psychologia, bioinżynieria, ochrona środowiska

- współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim – Wydział Biologii i Instytutu Botaniki

 

 • historia i wos
 • historia i matematyka
 • historia i język angielski
 • historia i geografia
 • historia i język polski
 • język polski i język angielski

 

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

- program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, prawo i administracja, politologia, socjologa, psychologia, kulturoznawstwo, edytorstwo, bibliotekoznawstwo, ochrona dóbr kultury, archiwistyka

- współpraca: UJ – Instytut Socjologii, współpraca z UPJP2 – Wydziałem  Historii i Dziedzictwa Narodowego

 • matematyk a i fizyka
 • matematyka i biologia
 • matematyka i historia
 • matematyka i chemia
 • matematyka i język angielski
 • matematyka i geografia

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

-  program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: uczelnie techniczne - budownictwo, mechatronika, automatyka i robotyka, informatyka, matematyka, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, inżynieria środowiska oraz Uczelnie ekonomiczne – ekonomia, gospodarka i zarządzanie publiczne, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing, turystyka i rekreacja

- patronat Politechniki Krakowskiej, możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach matematyki i fizyki prowadzonych przez pracowników PK

 • język angielski i język polski
 • język angielski i historia
 • język angielski i wos

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

-  program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: filologia polska, filologie obce, socjologia, kulturoznawstwo, pedagogika

- współpraca z: Speed s.c. Szkoła Języka Angielskiego- prowadzenie zajęć języka angielskiego przez native speakerów

 • matematyka i język polski
 • fizyka i wos
 • fizyka i język polski
 • fizyka i chemia
 • fizyka i geografia
 • biologia i wos
 • biologia i geografia
 • chemia i historia
 • matematyka i wos

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

- uczniowie mają bardzo szeroki wachlarz możliwości wyboru, dostosowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań

- program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na uczelniach technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, rolniczych

 
 • W zwiększonym wymiarze godzin realizowane są: matematyka, język angielski, drugi język obcy.
 • Raz w tygodniu lekcje języka angielskiego prowadzone są przez native speakera.
 • Prowadzone są zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne: język łaciński, koło teatralne, schola, zajęcia sportowe, koła olimpijskie oraz przedmiotowe, konsultacje przedmiotowe.
 • Na mocy umów zawartych z Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach z matematyki, fizyki i chemii, prowadzonych przez pracowników uczelni.
 • Szkoła organizuje na początku września obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych.
 • Kandydaci nieobjęci elektronicznym systemem rekrutacji, oprócz podania, osobiście składają dokumenty w Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. Wszystkie dane tych kandydatów do systemu rekrutacji prowadzone są przez KLO im. Świętej Rodziny z Nazaretu.
 • Do Liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.

Harmonogram rekrutacji

1. Między 11 maja a 23 czerwca kandydat loguje się do rekrutacji elektronicznej oraz składa do szkoły następujące dokumenty:
-   podanie do szkoły pierwszego wyboru;
-   wypełnioną ankietę kandydata do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu;
-   podanie o przyjęcie do internatu (dotyczy uczniów zamiejscowych);
-   opinię wychowawcy klasy (nie dotyczy absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie);
-   opinię katechety (nie dotyczy absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie);
2. Kandydaci wybierający szkołę na pierwszym priorytecie w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, powinni, od 26 do 30 czerwca, dostarczyć kopie lub oryginały:
-    zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
-    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
-    dwa zdjęcia;
-    kartę zdrowia.
3. 13 lipca o godzinie 12.00 potwierdzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych
5. Do 20 lipca do godz. 12.00 ostateczne potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej).
6. 21 lipca do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 • Kryteria przyjęcia są zgodne i wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Dzień otwarty Liceum: piątek, 27 marca 2020 w godz. 10.00-15.00

 ZAPRASZAMY!