Ankieta kandydata Ankieta (plik MS Word)


Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024

Informacje ogólne
1. W danym roku szkolnym planuje się utworzenie trzech oddziałów klasy pierwszej, w których liczba uczniów nie przekroczy 24 w każdym z nich.
2. Wszystkie oddziały będą realizować podstawę programową, przedmioty rozszerzone będą realizowane w niewielkich grupach międzyoddziałowych.
3. Liceum pracuje w systemie jednozmianowym (7.30-16.45)
4. Uczniowie obowiązkowo wybierają co najmniej dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.
5. Jeżeli wśród dwóch wybranych przedmiotów nie ma języka angielskiego, uczeń może wybrać go jako trzeci przedmiot rozszerzony.
6. W obrębie klas proponujemy oddziały z rozszerzeniami:

  1. polski, biologia, geografia, historia, j. angielski, WOS
  2. matematyka, fizyka, geografia, j. angielski
  3. matematyka, biologia, chemia, geografia, j. angielski

Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat).

 

Harmonogram rekrutacji

15 maja a 19 czerwca - kandydat loguje się do rekrutacji elektronicznej oraz składa do szkoły podanie (wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru); krakow.e-omikron.pl

23 czerwca – 10 lipca - kandydat składa do szkoły następujące dokumenty (kopię lub oryginał):

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
- zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
- wypełnioną ankietę kandydata do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu (ankiety zostaną przesłane do Rodziców zalogowanego Kandydata drogą mailową);
- dwa zdjęcia (na odwrocie podpisane ołówkiem);
- podanie o przyjęcie do internatu (dotyczy uczniów zamiejscowych).

19 lipca 2023 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły na parterze.

Do 26 lipca potwierdzenie woli przez kandydatów zakwalifikowanych (potwierdzenie woli polega na doniesieniu oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty).

27 lipca 2023  -  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum na tablicy ogłoszeń w holu głównym szkoły na parterze.

Kryteria przyjęcia są zgodne i wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

ZAPRASZAMY!

Standardy w obszarach dostępności architektonicznej w części budynku szkoły są niedostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.