Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020  dla absolwentów szkół podstawowych

Informacje dla kandydatów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

 Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020

Informacje ogólne
1. W danym roku szkolnym planuje się utworzenie trzech klas pierwszych, w których liczba uczniów nie przekroczy 26 w każdej z nich.
2. Wszystkie oddziały będą realizować podstawę programową, przedmioty rozszerzone będą realizowane w niewielkich grupach międzyoddziałowych.
3. Liceum pracuje w systemie jednozmianowym (7.30-16.45)
4. Uczniowie wybierają dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.
5. Dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat).
6. W obrębie klas proponujemy oddziały:

 

 • biologia i chemia
 • biologia i język polski
 • biologia i matematyka
 • biologia i język angielski
 • biologia i geografia
 • chemia i matematyka
 • chemia i język angielski

 

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

- program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: medycyna, biologia, chemia, analityka medyczna, biotechnologia, farmacja, weterynaria, psychologia, bioinżynieria, ochrona środowiska

- współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim – Wydział Biologii i Instytutu Botaniki

 

 
 • historia i wos
 • historia i matematyka
 • historia i język angielski
 • historia i geografia
 • historia i język polski
 • język polski i język angielski

 

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

- program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, prawo i administracja, politologia, socjologa, psychologia, kulturoznawstwo, edytorstwo, bibliotekoznawstwo, ochrona dóbr kultury, archiwistyka

- współpraca: UJ – Instytut Socjologii, współpraca z UPJP2 – Wydziałem  Historii i Dziedzictwa Narodowego

 
 • matematyka i informatyka
 • matematyk a i fizyka
 • matematyka i biologia
 • matematyka i historia
 • matematyka i chemia
 • matematyka i język angielski
 • matematyka i geografia

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

-  program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: uczelnie techniczne - budownictwo, mechatronika, automatyka i robotyka, informatyka, matematyka, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, inżynieria środowiska oraz Uczelnie ekonomiczne – ekonomia, gospodarka i zarządzanie publiczne, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing, turystyka i rekreacja

- patronat Politechniki Krakowskiej, możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach matematyki i fizyki prowadzonych przez pracowników PK

 
 • język angielski i język polski
 • język angielski i historia
 • język angielski i wos

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

-  program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na przykładowych kierunkach: filologia polska, filologie obce, socjologia, kulturoznawstwo, pedagogika

- współpraca z: Speed s.c. Szkoła Języka Angielskiego- prowadzenie zajęć języka angielskiego przez native speakerów

 
 • matematyka i język polski
 • język angielski i informatyka
 • fizyka i wos
 • fizyka i język polski
 • fizyka i chemia
 • fizyka i geografia
 • biologia i wos
 • biologia i geografia
 • biologia i informatyka
 • chemia i historia
 • historia i informatyka
 • matematyka i wos

dodatkowe informacje:

- dzięki temu, że uczniowie wybierają dwa przedmioty rozszerzone, realizowane są one w dużym wymiarze godzin (11 godzin w ciągu 4 lat)

- uczniowie mają bardzo szeroki wachlarz możliwości wyboru, dostosowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań

- program tego oddziału umożliwia absolwentom podjęcie studiów na uczelniach technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, rolniczych

 
 1. W zwiększonym wymiarze godzin realizowane są: matematyka, język angielski, drugi język obcy.
 2. Raz w tygodniu lekcje języka angielskiego prowadzone są przez native speakera.
 3. Prowadzone są zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne: język łaciński, koło teatralne, schola, zajęcia sportowe, koła olimpijskie oraz przedmiotowe, konsultacje przedmiotowe.
 4. Na mocy umów zawartych z Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach z matematyki, fizyki i chemii, prowadzonych przez pracowników uczelni.
 5. Szkoła organizuje na początku września obóz integracyjny dla uczniów klas pierwszych.
 6. Kandydaci nieobjęci elektronicznym systemem rekrutacji, oprócz podania, osobiście składają dokumenty w Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. Wszystkie dane tych kandydatów do systemu rekrutacji prowadzone są przez KLO im. Świętej Rodziny z Nazaretu.
 7. Do Liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
 8. Harmonogram rekrutacji
  1. Między 25 kwietnia a 10 czerwca kandydat loguje się do rekrutacji elektronicznej oraz składa do szkoły następujące dokumenty:
  -   podanie do szkoły pierwszego wyboru;
  -   wypełnioną ankietę kandydata do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu;
  -   podanie o przyjęcie do internatu (dotyczy uczniów zamiejscowych);
  -   opinię wychowawcy klasy (nie dotyczy absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie);
  -   opinię katechety (nie dotyczy absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie);
  2. Kandydaci wybierający szkołę na pierwszym priorytecie w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, powinni, od 21 do 25 czerwca, dostarczyć kopie lub oryginały:
  -    zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
  -    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  -    dwa zdjęcia;
  -    kartę zdrowia.
  3. 28 czerwca o godzinie 12.00 potwierdzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych
  4. Spotkanie wychowawców i dyrekcji z uczniami zakwalifikowanymi, którzy dostarczyli oryginały dokumentów 28 czerwca 2019 r., g. 17.00
  5. Do 9 lipca do godz. 15.00 ostateczne potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej).
  6. 10 lipca do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 9. Kryteria przyjęcia są zgodne i wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Dzień otwarty Liceum: piątek, 15 marca 2019 w godz. 11.00-15.30

 ZAPRASZAMY!